vedenie účtovníctva

 • Komplexné služby v oblasti účtovníctva, vedenie jednoduchého, podvojného účtovníctva
 • Kontrola vstupných dokladov po formálnej stránke, na ich základe vyhotovovanie účtovných dokladov, predkontácia a zaevidovanie v účtovnom softvéri
 • Posúdenie každého účtovného prípadu z účtovného i daňového hľadiska, identifikácia možných budúcich rizík vyplývajúcich z nedostatočných podkladov
 • Prehľady o pohľadávkach a záväzkoch podľa požiadaviek zákazníka

spracovanie daní

 • Spracovanie DPH, mesačné, resp. štvrťročné Daňové priznania k DPH, Súhrnný výkaz, Daňové priznania k dani z motorových vozidiel a dani z nehnuteľností, vypracovanie mesačných, štvrťročných a ročných Hlásení na Štatistický úrad, NBS, prípadne iných špecifických výstupov podľa potrieb mandanta
 • Kompletné spracovanie Daňového priznania k Dani z príjmov PO, FO spolu s príslušnými výkazmi podľa platnej legislatívy

spracovanie miezd

 • Kompletné spracovanie miezd, prihlasovanie, odhlasovanie na poisťovniach, ročné zúčtovanie miezd a zdravotného poistenia

účtovanie podľa štandardu IFRS

odborné poradenstvo na portáli porada.sk

iné služby

 • Vymáhanie pohľadávok písomne, mailom, telefonicky, výpočet úrokov z omeškania
 • Zastupovanie klientov pred audítormi, daňovými kontrolami, Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami na základe splnomocnenia
 • Kontrola zmlúv z ekonomického a daňového hľadiska
 • Dozor nad účtovníctvom a kontrola daňových priznaní
 • Upozorňovanie na zmeny v legislatíve s možným dopadom na zákazníkov